Adoptiecontract & Afstandsverklaring

Adoptiecontract

Stichting Little Tigers

Adoptiecontract

Voorletters en achternaam:  …………………………………………………………………………………….… m/v.

Adres: ……………………………..………………………………………………………………………………….…………. Postcode & plaats: …..………………………………………………………………………………………….…………..

Telefoon thuis…………………………………………… Telefoon mobiel: .………………………….……………..

Emailadres: .…………………………………………………………………………………………………………………..

Identiteitsbewijs: paspoort / rijbewijs / ID-kaart ……….……………………………………………………..

Naam van het te adopteren dier: ………….…………………………………………. kater/poes , reu/teef

Gecastreerd of gesteriliseerd: ja / nee                            Leeftijd ca. .…………………….

Kleur van de vacht en evt andere bijzonderheden:  ..…………………..……………………………………. Chipnummer:………………………………………………………………………….……………………………………

De adoptie vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

1.    De adoptant zal het dier een goed en liefdevol thuis geven en zal het dier niet gebruiken om te fokken, voor dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.

2.    De adoptant zal er zorg voor dragen dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de regelmatige vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving. Indien het dier op het moment van adoptie nog te jong is voor een sterilisatie/castratie (dus jonger dan 6 maanden, dan verplicht de adoptant zich om het dier zo gauw mogelijk te laten castreren of steriliseren.

3.    De adoptant verplicht zich na overdracht van het dier tot het laten registreren van de aangebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse data bank voor gezelschapsdieren (NDG) door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website www.databankgezelschapsdieren.nl

4.    De adoptieverstrekker is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.

5.    Het dier mag niet aan derden worden afgestaan of verkocht zonder schriftelijke toestemming van de adoptieverstrekker. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van het dier, dan zal deze verplicht terug dienen te gaan naar de adoptieverstrekker die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing het dier goed blijven verzorgen en alle kosten dragen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van het betaalde adoptiegeld.

6.    De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de adoptieverstrekker: [email protected]

7.    Het door de adoptant te betalen bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de opvang en hulp aan zwerfdieren in het buitenland en is derhalve geen betaling van een koopsom voor een dier. De adoptieverstrekker is in geen geval verplicht tot restitutie van deze bijdrage.

Datum: ………………………….   Plaats: …………………………………   Bedrag: € …………..……………. (S.v.p. vooraf overmaken naar NL58 SNSB 0956 9884 07, op naam St. Little Tigers, o.v.v. “naam kat”)

Handtekening adoptant: ……………………………………………

Versturen naar St. Little Tigers: Kalverweide 33, 2727 GA, Zoetermeer of mailen naar [email protected]

KvK nr 68761074

Little Tigers Foundation

 Stichting Little Tigers                   

             Adoption Contract

Initials and surname:. …………………………………………………………………………………………….. … M/F. Address: …..………………………………………………………………………………………… ………………. …………. Zipcode city: ……….……………………………………………………………………………………..………. ………… .. Home phone …………………… .. ……………………………… mobile phone:. …………………… ……………… . E-mail address: .………………………………………………………………………………… …………………………… .. Identification: passport / driving license / ID card ……. .. ……… .. …………………………………………… Name of the animal to adopt: ……………………………………………………………………………male/female Neutered: Yes / No                                 Age approx ………… ………………… Coat color and any other details: ………………………………………… ……………………………………..

The adoption takes place under the following conditions:

1. The adopter will give the animal a good and loving home and will not use the animal for breeding, animal testing or use for business purposes.

2. The adopter will ensure that the animal receives all necessary medical care and regular vaccinations needed for the welfare of the animal and its environment. If the animal at the time of adoption is too young for spaying / neutering (ie less than 6 months), the adopter agrees to castrate or sterilize the animal as soon as possible.

3. The adopter will, after the transfer of the animal, register the applied chip to his / her name with the Dutch Databank for Pets (NDG) using a form on the website www.databankgezelschapsdieren.nl

4. The adoption provider is not liable for any medical expenses or any other costs whatsoever incurred after transfer of the animal to the adopter.

5. The animal must not be ceded or sold to third parties without written consent of the provider adoption. If, for any reason, the adopter has to seperate him- or herself from the animal, the adopter is required to contact the adoption provider, who will then arrange for care and reinstatement. The adopter will continue to take good care of the animal until the time of the relocation and bear all the costs. No claim can be made on the return of the paid adoption money.

6. The adopter is required, in the case of moving, it to pass on the change of address to the adoption provider by mail: [email protected] .

7. The amount to be paid by the adopter is a contribution towards the overall cost of care and assistance to stray animals abroad and therefore no payment of a purchase price for an animal. The adoption provider is under no obligation to refund this contribution.

Date: …………………………. Place: ………………………………… Amount: € ……………………………….

(PLEASE transfer this in advance to NL58SNSB0956988407 , in name of Stichting Little Tigers, stating “name Cat”)

Signature adopter:

……………………………………………

Return the filled in contract to: St. Little Tigers, Kalverweide 33, 2727 GA, Zoetermeer, or mail to [email protected]

KvK nr 68761074

Afstandsverklaring

Het kan in een enkel geval voor komen, dat de match tussen een kat/hond en de adoptant niet klikt. Het team van Little Tigers zal in zo’n geval eerst proberen uit te zoeken, wat daarvan de oorzaak is, en de adoptant vervolgens helpen, de situatie te corrigeren.

Mocht het desondanks toch niet lukken, dan verwachten wij, dat de adoptant het dier terug geeft aan de Stichting Little Tigers. Omdat wij bij het terug nemen van het dier kosten moeten maken voor, onder andere, het herhuisvesten en het opnieuw ter adoptie aanbieden, zullen we de adoptant €30,00 voor een kat en €50,00 voor een hond in rekening moeten brengen.

De teruggave van het dier wordt formeel vastgelegd in een zogenaamde afstandsverklaring.

 

Afstandsverklaring Hond/ Kat

Gegevens van de oude eigenaar:
Naam:
Adres:
Postcode:
.
Woonplaats:
.
E-mail:
.
.
Gegevens van de hond/ kat hierna te noemen “het dier”
Ras:
.
Geslacht: M / V
.
Naam volgens paspoort:
.
Roepnaam:
.
Geboortedatum:
.
Chipnummer:
Paspoortnr:
Gesteriliseerd/ Gecastreerd: Ja / Nee
.
.
Medische informatie: Kwalen/ Medicijnen/ Aangepast voer
.
.
.
Reden afstand:
.
.
.
Gegevens van de nieuwe eigenaar:
Naam: Stichting Little Tigers
Adres: Kalverwijde 33
Postcode: 2727GA ZOETERMEER
E-mail: [email protected]
.
Afstandsgeld: De kosten voor het doen van afstand bedragen € 50,– voor een hond
en € 30,– voor een kat.
Evt. bijkomende kosten wegens inentingen, chippen of anderzins:
.
.
De kosten zijn voldaan:
.
.
De oude eigenaar verklaart afstand te doen van het dier en er geen enkel recht of aanspraak meer op te maken.
.
Plaats:…………………………………………………………………………………………. Datum:
.
Voor akkoord:
.
Oude eigenaar………………………………………………………………………………Nieuwe eigenaar

Maak kennis met onze Little Tigers

wachtend op een liefdevol thuis