Adoptiecontract & Afstandsverklaring

Adoptiecontract

Stichting Little Tigers
Adoptiecontract

Persoonlijke gegevens (deze worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden)

Voorletters en achternaam: ………………………………………………………
Geslacht (m/v): ……
Adres: ……………………………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………..
Identiteitsbewijs: nr. paspoort/rijbewijs/ID-kaart: ……………………………………………..
Naam van het te adopteren dier: ……………………………………
Diersoort  (kater/poes, reu/teef): ……………..
Gecastreerd of gesteriliseerd: ja/nee ………………….
Leeftijd: ………………………
Kleur van de vacht en evt. andere bijzonderheden: ……………………………………..
Chipnummer: ……………………………………………………………….

1. De adoptant zal het dier een goed en liefdevol thuis geven en zal het dier niet gebruiken om te fokken, voor dierproeven of gebruiken voor zakelijke doeleinden.
2. De adoptant zal er zorg voor dragen dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt alsmede de regelmatige vaccinaties die nodig zijn voor het welzijn van het dier en zijn omgeving.
3. Indien het dier op het moment van adoptie nog te jong is voor een sterilisatie/castratie (dus jonger dan 6 maanden), verplicht de adoptant zich om het dier zo spoedig mogelijk te laten castreren of steriliseren. Na de procedure moet de dierenarts dit in het paspoort aantekenen en een kopie van deze notitie moet aan de stichting worden overlegd.
4. Het dier wordt vóór vertrek naar Nederland bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (NDG) geregistreerd op naam van Stichting Little Tigers. De adoptant verplicht zich tot het laten registreren van de aangebrachte chip op haar/zijn naam bij de NDG. De adoptant ontvangt binnen 3 weken na aankomst van het dier van Stichting Litte Tigers een meldcode waarmee zij/hij het dier zo spoedig mogelijk op haar/zijn naam dient te zetten bij de NDG. Belgische adoptanten verplichten zich om binnen 8 dagen na aankomst van de kat door een dierenarts te laten registreren in CatID (www.catid.be).
5. De adoptieverstrekker (Stichting Little Tigers) is niet aansprakelijk voor medische kosten of welke andere kosten dan ook die gemaakt worden na overdracht van het dier aan de adoptant.
6. Het dier mag niet aan derden worden afgestaan of verkocht zonder schriftelijke toestemming van de adoptie- verstrekker. Mocht het zo zijn dat de adoptant door welke omstandigheden dan ook afstand wil/moet doen van het dier, dan zal deze verplicht terug dienen te gaan naar
adoptieverstrekker Stichting Little Tigers, die dan zorg zal dragen voor opvang en herplaatsing. De adoptant zal tot het moment van de herplaatsing het dier goed blijven verzorgen en alle kosten dragen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het retourneren van het betaalde adoptiegeld.
7. De adoptant is verplicht in geval van verhuizing dit via een adreswijziging door te geven aan de adoptieverstrekker, via [email protected]
8. Het door de adoptant te betalen bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de opvang en hulp aan zwerfdieren in het buitenland en is derhalve geen betaling van een koopsom voor een dier. De adoptieverstrekker is in geen geval verplicht tot restitutie van deze bijdrage.

Datum: …………………………. Plaats: ………………………………… Adoptiebijdrage*: € …….

S.v.p. de adoptiebijdrage vóór aankomst van het dier overmaken naar NL58 SNSB 0956 9884 07 t.n.v. Stichting Little Tigers, onder vermelding van de naam van het dier / de dieren.

Handtekening adoptant:

 

……………………………………………….

s.v.p. formulier uitprinten, ondertekenen en mailen naar [email protected]

*Adoptiebijdrage
Stichting Little Tigers hanteert de volgende standaard-adoptiebijdrage:

Poes of kater gesteriliseerd: €150 per kat
Poes of kater niet-gesteriliseerd: €105 per kat

In voorkomende gevallen kan door de stichting van de hoogte van de standaardadoptiebijdrage worden afgeweken. In die gevallen geeft de stichting de hoogte van de bijdrage door aan de aspirant-adoptant voordat zij/hij het contract ondertekent.

Afstandsverklaring

Het kan in een enkel geval voor komen, dat de match tussen een kat/hond en de adoptant niet klikt. Het team van Little Tigers zal in zo’n geval eerst proberen uit te zoeken, wat daarvan de oorzaak is, en de adoptant vervolgens helpen, de situatie te corrigeren.

Mocht het desondanks toch niet lukken, dan verwachten wij, dat de adoptant het dier terug geeft aan de Stichting Little Tigers. Omdat wij bij het terug nemen van het dier kosten moeten maken voor, onder andere, het herhuisvesten en het opnieuw ter adoptie aanbieden, zullen we de adoptant €30,00 voor een kat en €50,00 voor een hond in rekening moeten brengen.

De teruggave van het dier wordt formeel vastgelegd in een zogenaamde afstandsverklaring.

 

Afstandsverklaring Hond/ Kat

Gegevens van de oude eigenaar:
Naam:
Adres:
Postcode:
.
Woonplaats:
.
E-mail:
.
.
Gegevens van de hond/ kat hierna te noemen “het dier”
Ras:
.
Geslacht: M / V
.
Naam volgens paspoort:
.
Roepnaam:
.
Geboortedatum:
.
Chipnummer:
Paspoortnr:
Gesteriliseerd/ Gecastreerd: Ja / Nee
.
.
Medische informatie: Kwalen/ Medicijnen/ Aangepast voer
.
.
.
Reden afstand:
.
.
.
Gegevens van de nieuwe eigenaar:
Naam: Stichting Little Tigers
Adres: Kalverwijde 33
Postcode: 2727GA ZOETERMEER
E-mail: [email protected]
.
Afstandsgeld: De kosten voor het doen van afstand bedragen € 50,– voor een hond
en € 30,– voor een kat.
Evt. bijkomende kosten wegens inentingen, chippen of anderzins:
.
.
De kosten zijn voldaan:
.
.
De oude eigenaar verklaart afstand te doen van het dier en er geen enkel recht of aanspraak meer op te maken.
.
Plaats:…………………………………………………………………………………………. Datum:
.
Voor akkoord:
.
Oude eigenaar………………………………………………………………………………Nieuwe eigenaar

Maak kennis met onze Little Tigers

wachtend op een liefdevol thuis